Algemene Voorwaarden Automotronica

De Reparatie voorwaarden van Automotronica  Datum: 10-11-2023

Hiermee vervallen alle vorige uitgaven conform Artikel 1.4


Definities

In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Automotronica – KvK: 61192589 – BTWnr : NL001618343B21

 • Klant – Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Opdrachtnemer.
 • Opdracht: Alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door Opdrachtnemer.
 • Onderdeel: Radio, versterker, display en andere (ECU) modules
 • Accessoires: Draaiknoppen, navigatie dvd’s, cd’s, geheugenkaarten en andere toebehoren aan toestel.
 • Externe Technische Dienst: Reparatie- en/of servicebedrijf die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer ligt.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Per ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zijn de nieuwe voorwaarden van kracht, en voor afnemers en belanghebbenden per direct beschikbaar. Lopende opdrachten blijven gebonden aan de voorwaarden zoals zij golden per aanvangsdatum van de opdracht tenzij anders overeengekomen.
 5. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening van de betreffende offerte of aanbieding

Aanmelden van reparaties

 1. Het aanmelden van reparaties kan online via Whatsapp, schriftelijk of telefonisch  plaatsvinden.
  Alle benodigde informatie/adressen is te vinden op www.automotronica.nl
 2. Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Opdrachtnemer het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.
 3. Klant is verantwoordelijk voor het duidelijk beschrijven/omschrijven van de Klacht in het Nederlands of Engels en dient ten allen tijden het VIN nummer (chassisnummer) van de betreffende auto aan te leveren.
 4. Indien het Onderdeel de afgelopen 6 maand (zes) al eerder te reparatie is aangeboden door de klant, aan andere partijen dan Opdrachtnemer, is de Klant verantwoordelijk voor het juist informeren van Opdrachtnemer hiervan.

Transport

 1. Klant is verantwoordelijk voor het transport naar de Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. De producten dienen beschermd en veilig verpakt te zijn conform de vereisten van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is overeengekomen. Voor de retourzending worden te allen tijden verzendkosten berekend, ook als het om een garantie geval gaat.
 3. Artikelen/onderdelen worden pas geretourneerd naar de Klant wanneer deze aan de betaal verplichting heeft voldaan.

Prijzen en betalingen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW, verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2.Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant.

4.3. Indien betaling plaatsvindt na 14 dagen na de eerste aanmaning door Opdrachtnemer is Opdrachtgever een bedrag van 15% van de hoofdsom aan administraekosten verschuldigd met een minimum van 40 euro conform Wet Incasso Kosten (WIK). Opdrachtnemer is gerechtigd in het voordeel van Opdrachtgever hierin af te wijken.

4.4. Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is Opdrachtnemer  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5. De prijzen gelden, tenzij anderszins is bepaald, af fabriek c.q. magazijn van verkoper.   

4.6.Indien betaling niet a contant geschiedt, dient de betaling in ieder geval plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7.Geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.8. Indien en voor zover voor de goede uitvoering van de Overeenkomst is vereist, heeft Opdrachtgever het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden met wie zij samenwerkt. Deze derden zijn deskundigen die door Automotronica met de nodige zorgvuldigheid zijn geselecteerd. Op de werkzaamheden van deze derden zijn deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de Overeenkomst eveneens van toepassing. 


Onderzoek en Reparatie

5.1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals deze door de klant zijn omschreven. Indien geen VIN-nummer en/of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, wordt de opdracht niet aanvaard en zal het object retour worden gestuurd. Wij brengen hiervoor 15 euro handelingskosten in rekening

5.2. Pas nadat de Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Opdrachtnemer overgaan tot reparatie.

5.3. Indien de Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Opdrachtnemer gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren. Onderzoekskosten zijn €35,00 excl. 21% btw.

5.4. Het niet binnen 14 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Opdrachtnemer worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. Opdrachtnemer behoudt het recht het product terug te sturen tegen onderzoekskosten.

5.5. Als door Opdrachtnemer geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren. 

5.6. De Klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product wanneer deze onherstelbaar of reparatie economisch niet haalbaar meer is. Opdrachtnemer zal dan, zonder verdere kosten voor Klant, zorgdragen voor destructie en verwijdering van het product.

5.7. Opdrachtnemer kan niet uitsluiten dat de Klant na reparatie alsnog een aanvullend bezoek moet brengen aan de (merk) Dealer of specialist ten behoeve van bijvoorbeeld diefstal relevante coderingen of coderingen die door de leverancier niet vrijgegeven zijn voor derden. Kosten zijn voor rekening van de klant. Opdrachtnemer zal een inspanning plegen om dit zoveel mogelijk te voorkomen echter kan ze dit niet uitsluiten


Kwaliteit

6.1. Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

6.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de verwachtingen van Klant.

6.3. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.


Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige wijze te bezwaren.

7.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.4. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7.5. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Garantie

8.1. Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.

8.2. Opdrachtnemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van twaalf (12) maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan Klant. Het gerepareerde apparaat wordt door ons verzegeld met een speciale sticker. De garantie vervalt wanneer deze sticker(s) worden verbroken.
Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

8.3.Wanneer binnen negentig (90) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Opdrachtnemer een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

8.3.1. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

8.3.2. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.

8.3.3. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij na de door Opdrachtnemer verrichte eerste reparatie of zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.

8.4.Uitgesloten van garantie of coulance zijn de volgende zaken:

8.4.1. Softwarematige aanpassingen (‘updates’, ‘firmware aanpassingen’, ‘kaart updates’) zijn uitgesloten van enige vorm garantie vorm tenzij door de Klant aangetoond kan worden dat Opdrachtnemer een wanprestatie heeft geleverd.

8.4.2. Compatibiliteit met externe apparaten, bijvoorbeeld mobile telefoon, telefoonboek, iPad, iPod, USB of speciale vrijschakel adapter(s).

8.4.3. Eventuele reis- of verblijfs- of verzendkosten die u dient te maken voor herstel

8.4.4. Ontbrekend kaartmateriaal, bijvoorbeeld wegen of rotondes of landen. Het wegenstelsel is een dynamisch geheel en kan op dag basis uitgebreid, veranderd of verlegd worden

8.4.5. Functionaliteiten kunnen al dan niet vanwege overheidswege of door de fabrikant zelf na verloop van tijd beperkt in gebruik worden of zelfs helemaal niet ondersteund meer worden omdat bijvoorbeeld de techniek dit niet meer toelaat zoals bepaalde GSM netwerken,  flitspaal controles, online diensten, smartphone integraties, etc. etc.

8.4.6. Kaartupdates en/of firmware updates. De fabrikant kan na verloop van tijd besluiten om de kaartgegevens niet meer te actualiseren dan wel te leveren.

8.4.7. Wanneer een onderdeel de eerste keer is hersteld voor ‘water/vochtschade’  en de oorzaak daarvan in de auto niet of niet in voldoende mate is opgelost valt nieuwe water/vocht schade niet onder de garantie.

 8.4.8. Wanneer een apparaat tijdens de garantieperiode opnieuw ter reparatie wordt aangeboden met verbroken verzegeling ( zie punt 8.2) behoud opdrachtnemer zich het recht de reparatie opnieuw aan Klant in rekening te brengen of de reparatie te weigeren en te retourneren. De eventuele verzendkosten worden aan Klant in rekening gebracht. 


Overmacht

9.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel Klant als Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

9.3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.  10.Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de klant, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

10.2. De maximale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €850,00. Opdrachtnemer is gerechtigd de klant een vervangend gelijkwaardig product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1.Op deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2.De rechtbank Zuid-Holland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Data 

12.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het Onderdeel naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten ten behoeve van de Opdracht. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat Klant gegevens (adresboek, internet favorieten, instellingen, etc. Etc.) verloren gaan.

12.2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.

12.3. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonsdata (adressen, emailadressen of telefoonnummers, etc. etc) die (integraal) onderdeel zijn van het aangeleverde toestel/navigatie systeem voordat dit systeem aan Opdrachtnemer wordt aangeboden voor zover nog beschikbaar en relevant.


Accessories

13.1. Accessoires dienen alleen meegestuurd te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden meegestuurd. Indien de accessoires niet worden aangemeld, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires.

13.2. Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten/dvd’s/cd’s alleen met het toestel mee te worden verstuurd indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht.


Aanlevering

14.1. Indien, bij het in behandeling hebben van de opdracht, blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houdt Opdrachtnemer zich het recht voor het toestel niet in behandeling te nemen. Opdrachtnemer is dan gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

14.2.  Lid 1 van dit betreffende artikel geldt ook indien het serienummer of product nummer onleesbaar is gemaakt of niet overeenkomt met de softwarematige serienummer van het toestel

14.3. In het geval van twijfel omtrent rechtmatig eigenaarschap kan Opdrachtnemer aan Klant om een bewijs van eigendom vragen. Indien dit niet overlegd kan worden houdt Opdrachtnemer zich het recht voor het toestel niet in behandeling te nemen. Opdrachtnemer is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

14.4. Opdrachtnemer houdt het recht voor units niet in handeling te nemen die al eerder ter reparatie aangeboden zijn en/of al eerder gerepareerd zijn en/of uitwendig beschadigd zijn. Opdrachtnemer is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen indien het aannemelijk is dat Klant hiervan op de hoogte was


Klachten

Indien u klachten heeft kunt u deze schriftelijk of per e-mail bij ons indienen via onderstaand adres:

Automotronica
Snoekenveen 249
3205CB – Spijkenisse

of via de email: repair@automotronica.nl

Het indienen van een klacht ontslaat de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.

Automotronica

Spijkenisse

Adres

Snoekenveen 249

3205 CB – Spijkenisse

06-83600677

repair@automotronica.nl

KVK – 61192589
BTW Nr: NL001618343B21

Openingstijden

Maandag    8:30 – 17:30

Dinsdag      8:30 – 17:30

Woensdag  8:30 – 17:30 

Donderdag 8:30 – 17:30

Vrijdag        8:30 – 17:30

Zaterdag gesloten

Zondag   gesloten